Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení 2019/2020 - 1. kolo

Přijímací řízení se koná podle § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o podávání přihlášek a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

 Termín podání přihlášek

do 1. března 2019, uchazeč může podat dvě přihlášky a na obou přihláškách uvede školy v tomtéž pořadí. Součástí přihlášky oboru HOTELNICTVÍ a CESTOVNÍ RUCH musí být lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Termíny 1. kola

Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat písemné testy jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Termíny konání písemných testů jednotných přijímacích zkoušek:

Přijímací řízení v řádném termínu:

  1. termín - pátek 12. dubna 2019
  2. termín - pondělí 15. dubna 2019

v náhradním termínu:

  1. termín - pondělí 13. května 2019
  2. termín - úterý 14. května 2019

V budově Euroškoly Strakonice, Husova 361, 38601 Strakonice v čase uvedeném na pozvánce, kterou písemně obdrží každý uchazeč.

Další kola přijímacího řízení

v dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce pouze 1 školu. V dalších kolech přijímacího řízení NEBUDOU uchazeči konat písemné testy jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.         

Kritéria a podmínky přijetí budou zveřejněny ředitelem školy v zákonem stanoveném termínu do 31. 1. 2019.