Od 11.5. škola opět otevřena pro maturanty!

4.5. 2020

Milí maturanti, z médií jistě víte, že od 11. května se opět otevřou školy pro vás, maturanty. Účast na výuce bude dobrovolná a do 29. 5. 2020 bude souběžně s konzultacemi probíhat i on-line výuka.

Jak budou konzultace probíhat?

 • Do 6. 5. 2020 vypracujeme harmonogram konzultací maturitních předmětů. Vždy budete s předstihem vědět, které téma bude probíráno.

Denní studium

 • v jedné třídě bude max. 15 žáků, rozpis žáků v učebnách bude zveřejněn do 7.5.2020
 • v lavici bude sedět každý sám
 • výuka od 8:00 hodin dle stanoveného harmonogramu

Kombinované nástavbové studium 

 • v jedné třídě bude max. 15 žáků, rozpis žáků v učebnách bude zveřejněn do 7.5.2020
 • v lavici bude sedět každý sám
 • výuka v úterý od 13:05 hodin dle stanoveného harmonogramu
 • materiály k probíraným tématům budou nepřítomným žákům na vyžádání zaslána

Co pro vaši bezpečnost uděláme?

Vytvoříme pro vás maximálně bezpečné prostředí, které se řídí pokyny MŠMT

Nejdůležitější informace:

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy  bude organizován podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola zajistí organizaci pohybu osob před školou.
 •  Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 • Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).
 • Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • u vstupu do budovy bude každému žákovi změřena teplota
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 •  Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků.
 • Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
 • Složení skupin žáků bude stanoveno předem a bude neměnné, bude nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Lavice ve třídě budou uspořádány tak, že umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě bude nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy.

 • Nejnovější články
 • Archiv článků